Inici arrow Objectius
Correu

L’associació té com a finalitat general la defensa del patrimoni natural, rural i tradicional de Montellà de Cadí, enclavat a la subcomarca del Baridà, de la comarca de la Cerdanya (província de Lleida), per a la qual cosa desenvoluparà els següents objectius:

 

a) Fomentar els estudis i investigació sobre el patrimoni natural i rural en totes les disciplines que li pertoquin.

 

b) Promoure la defensa i conservació dels recursos naturals i paisatgístics de l’entorn humà, entesos com a compendi de valors culturals, científics, històrics, artístics, socials, estètics i folklòrics, que constitueixen un patrimoni comú, heretar, que cal valorar, defensar, conservar, restaurar i transmetre.

 

c) Difondre els coneixements que porten a comprendre i apreciar els valors de la natura i evidencien la necessitat d’una racional ordenació del territori de l’estalvi dels recursos naturals.

 

d) Treballar amb la finalitat que siguin promulgades disposicions per a l’ordenat aprofitament dels recursos naturals, adequades a les circumstàncies, de manera que es garanteixi la conservació indefinida i equilibrada de les zones rurals, de la riquesa forestal, de l’alta muntanya, de les aigües i de les àrees humides, dels paisatges i construccions rústiques i nuclis rurals de les zones del seu àmbit.

 

e) Vetllar per tal d’aconseguir que les normes de conservació de la natura siguin rigorosament respectades.

 

f) Promoure l’establiment d’un sistema complet d’àrees protegides de forma especial, dins les quals siguin conservats els ecosistemes en llur integritat, sense pertorbacions de cap mena, és a dir, evitant tant les accions destructives, produïdes la majoria per la desmesurada afluència de visitants desaprensius incontrolats, com la introducció d’animals i vegetals aliens al sistema i els sorolls per pertorbin llur tranquil·litat.

 

g) Col·laborar amb les Corporacions Locals en l’ordenament urbà dels nuclis de població.

 

h) Procurar que siguin respectades les normes d’higiene i salubritat tant a les zones habitades com a les despoblades i el màxim assessorament en aquest sentit en les futures obres de clavegueram, conduccions d’aigües, edificacions, etc.

 

i) Recuperar els usatges i costums pel que fa al folklore, a les festes majors i menors, casaments, naixements i defuncions, i qualssevol altres manifestacions culturals, incloses les musicals, literàries o artístiques.

 

Per a l’assoliment d’aquests objectius, el Grup d’Amics de Montellà podrà realitzar, entre d’altres, les següents actuacions:

 

a) Organitzar actes informatius i conferències, així com col·laborar en l’organització de les festes majors i menors, editar llibres, revistes, opuscles i fascicles i promoure estudis i treballs d’investigació aplicada i en general, de totes aquelles activitats que vagin encaminades a la creació d’una consciència col·lectiva a tots els nivells.

 

b) Col·laborar amb les Administracions públiques i entitats privades les finalitats de les quals siguin anàlogues a les d’aquesta associació.

 

c) Realitzar, en general, tots els actes lícits per a la consecució de tals objectius.

 

Montellà de Cadí, 21 de maig de 1983 


PDF